Национален план за възстановяване и устойчивост

Компонент „Интелигентна

индустрия“

 Програма за икономическа трансформация

 

Процедура „BG-RRP-3.005“: „Решения в областта на информационните и комуникационни
технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

 

Общият размер на средствата по процедурата е 30,6 млн. лв., при минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие 3 000 лева, и максимален размер до 20 000 лева. Максималният интензитет на помощта е до 100 %.

Съгласно списъка на допустимите дейности, екипът на Еском България може да Ви съдейства при доставката и внедряването на услуги и решения в областта на ИКТ и киберсигурността при микро, малки и средни предприятия, в съответствие с минималния обхват/функционалности по групи:

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси

  1. Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.
   • Сигурен отдалечен достъп за провеждане на вътрешнофирмени обучения на служители на предприятието от разстояние в електронна среда;
   • Възможност за интеграция на образователни ресурси за целите на провеждането на вътрешнофирмени обучения на служители на предприятието;
   • Възможност за управление и проследяване на процеса на обучение;
   • Функционалност за проследяване на компетенциите на служителите, анализ и оценка на резултатите от проведени вътрешнофирмени обучения на служителите на предприятието.

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията

  1. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа:
     • Защитна стена за филтриране на интернет трафика;
     • Система за разпознаване на пробиви (IPS);
     • Система с централизирано управление за защита на сървъри и работни станции от зловреден код и мрежови атаки (EDR);
     • Управление и филтриране на достъпа до интернет за ограничение на достъпа до нежелани сайтове;
     • Централизирано управление на достъпа, интегрирано с всички компоненти на системата, включително свързване с мрежата посредством жична или безжична връзка и многофакторна автентификация (MFA);
     • Възможност за сигурен отдалечен достъп до ресурсите на организацията (VPN);
     • Централизирано събиране, анализ и наблюдение на журнални файлове за разпознаване на събития, свързани с киберсигурността (SIEM), който агрегира журналите от гореизброените системи;
     • Физически или виртуален сървър, точки за безжичен достъп, мрежови комутатор, мрежови маршрутизатор.

               2. Изграждане на система за архивиране на информация:

     • Анализ и изготвяне на план за архивиране на информацията, обработвана от предприятието;
     • Автоматично архивиране на информация от сървъри/работни станции/мобилни устройства съгласно изготвения план;
     • Вградена защита от атаки от типа „ransomware“;
     • Интеграция с централизирано управление на достъпа (при наличие на такова);
     • Разработване на процедури за възстановяване от архив;
     • Физически или виртуален сървър за съхранение на информация.

               3. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация:

     • Централизирано управление на достъпа на служителите до информация и споделянето ѝ;
     • Централизирано управление на достъпа до информация, интегрирано с останалите системи в структурата на организацията;
     • Наличие на журнален запис на действията на потребителите (audit log);
     • Физически или виртуален сървър за съхранение и управление на информация и данни.
     •  

Очакваният ефект на програмата e да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятията и да се подобри готовността им за последващо възприемане на технологии от „Индустрия 4.0“. „Индустрия 4.0“ се определя като част от приложението на съвременните цифрови технологии и включва широк набор от технологични решения и бизнес модели, които допринасят за развитието и утвърждаването на качествено нови форми на икономическа активност.

При нужда от технологична експертиза, както и обсъждане на идеи за проекти, моля свържете се с нас на e-mail: sales@escom-bg.com и/или телефон + 359 2 979 97 85.


Архив