НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Системата „Е-ДНЕВНИК“ на Classter напълно отговаря на задължителните минимални изисквания на Приложение 1.а/б – Задължителни изисквания към електронните дневници.

Задължителни изисквания към електронните дневници, които системата покрива:

 • За институцията и типа обучение, за което се предлага, да отговаря на изискванията на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
 • Да бъде напълно интегриран със системата за е-профили на МОН в @edu.mon.bg
 • Двустранна интеграция в реално време на данните между електронния дневник и консоли- диращи системи на МОН (подробни данни за оценки, отсъствия и забележки).
 • Да бъде уеб базиран и да може да се ползва през стандартен интернет браузър (напр. IE, Mozilla, Chrome и др.), като следва да бъде напълно функциониращ и през мобилно устройство, посредством мобилно приложение или т.нар. Progressive web application технология.
 • Да има собствена система за идентификация и автентикация на всеки отделен потребител, както и нива на достъп (директор, учител, родител и др.). Информацията от различните нива на достъп да се извлича и консолидира според нуждите на типа потребител.
 • Да бъде на български език.
 • Да е съвместим с останалите системи на МОН по отношение на възможността за миграция на масиви от данни и да осигурява интегриране със софтуер от трети страни с цел повишаване на качеството на образователната система – примерно системи за достъп, софтуерни приложения на МОН, АСП и др. посредством експорт на файлове в универсални .json/.xml формати или API.
 • Да осигурява възможност след края на учебната година за разпечатване на номерирани страници за всяка паралелка/група по реда на чл. 40 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
 • Да се предлага поне едногодишна поддръжка към момента на закупуването и/или абонирането.
 • Да се предоставя пълно ръководство за потребителя за работа с описание на възможностите, процедурите и графично онагледяване (например. Screenshots), видеоурок или друго подходящо помагало, изясняващо ползването на електронния дневник, както и консултации по скайп или друга подходяща онлайн среда за първата година от ползването при необходимост.
 • Да се предоставя техническо обслужване на клиентски запитвания в рамките на работната седмица по електронен път (мейл и др.).
 • За времето на договора актуализациите и ъпгрейдите на предлагания електронен дневник да бъдат напълно безплатни.
 • Функционалност за генериране на различни видове статистики и отчети с цел повишаване качеството на образователния процес.
 • Функционалност за безплатно известяване при постъпване на нова информация (оценки, отсъствия, съобщения и пр.) в реално време до заинтересованите страни (учители, родители, директори и др.).
 • Възможност за създаване на групи за контакт или канали за директна комуникация между потребителите.
 • Възможност за въвеждане/извеждане на обобщена информация за ученика – наблюдения на учителите по различни области (работа в клас, отношения със съученици, активност, инициативност и др.) или за детето – относно образователния му напредък по реда на чл. 35 от Наредба № 5/2016 г. за предучилищното образование.
 • Функционалност за генериране на ежемесечна справка с всички ученици/деца в училището/детската градина и техните отсъствия по уважителни и неуважителни причини за НЕИСПУО.
 • Функционалност за генериране на различни видове административна статистика и документация с цел повишаване качеството на административните процеси в градината, вкл.обобщени на ниво община, и възможност за достъп до тях от страна на служители на общината и др. държавни институции (приложимо само за детски градини).
 • Функционалност за създаване на седмични менюта, за прихождаване и движение на хранителни стоки (приложимо само за детски градини).
 • Функционалност за генериране на месечните такси за всяко дете с включени допълнителни дейности, позволяваща таксите да са видими за общината, в това число и възможност за уведомяване от страна на детската градина на родителите за текущи и неплатени такси (приложимо само за детски градини).
 • Възможност за съхраняването на електронния дневник в PDF формат с цел архивиране.
 • За времето на договора да бъде осигурена техническа възможност за периодично съхраняване на резервно копие на данните от електронния дневник в инфраструктура на МОН или в съответната община с цел осигуряване на резервираност на данните на нституцията. Резервното копие следва да съдържа всички данни, изисквани от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование в универсален .JSON или .XML формат.
 • За институциите, които планират да преминат изцяло на използване на продукт за електронен дневник е нужно задължително доставчикът на услугата да предлага методи за персонализирана идентификация на всеки един от външните ползватели на системата, с цел потвърждаване на самоличността му. Такива методи могат да бъдат – използване на персонализирани и поименни идентификатори, предадени лично на лицата, изпратени на лично негово устройство или други обезпечени от гледна точка на сигурност канали за комуникация.

Компанията Classter е лидер в областта на образованието, с изградена широка мрежа в повече от 25 страни в Европа, Близкия Изток и Америка, както и Златен Партньор на Microsoft. Classter разработва и поддържа цялостна система с функционалности за управление на: информацията за учениците (Student Information System), училищaтa (School Management System) и обучението (Learning Management System), която е достъпна за всеки тип учебно заведение в предучилищното, училищното и висшето образование, както и за езикови и обучителни школи. В момента Classter се използва от повече от 500 образователни институции по целия свят и от повече от 300 000 активни потребителя – ученици, учители, родители, училищно ръководство, администрация, администратори, като бройката непрекъснато се увеличава в условията на дигиталната трансформация и дистанционното обучение.

Основни функционалности на системата Classter:

 • Classter е цялостно решение с комбинираната функционалност на: SIS, LMS, ERP и CRM система;
 • Решението е разработено и хоствано в инфраструктурата на Microsoft Azure;
 • Classter поддържа, както синхронни (Microsoft Teams; ZOOM; Cisco Webex), така и асинхронни (moodle; brightspace; canvas) методи на обучение;
 • Преподавателите могат да преподават онлайн своите уроци, както и да помагат на студентите в 1:1 базирани сесии, като по – този начин се подобряват очакваните резултати от Дистанционното обучение
 • Текущи интеграции – Microsoft Office 365; G Suite; WordPress; PayPal; BlueSnap; Joomla; Rootee; School; и още >>> 
 • Персонализирани портали – Classter предоставя на всеки потребител персонализиран портал с ценна информация, която съответства на неговия профил: администратори, служители, студенти, преподаватели, родители.

Можете да заявите демо на системата, както и да ни зададете всички възникнали въпроси на:


Архив